Integritetspolicy Credité Consulting AB

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Credité Consulting AB (Credité) som ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet medtillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna integritetspolicy beskriver Credités behandling av personuppgifter. Vi ber dig att noggrant läsa igenom integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss. Som användare eller besökare av vår hemsida accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vad och vem avser Integritetspolicyn?

 1. Integritetspolicyn avser vår hemsida och kontaktdatabas. För anställda, underkonsulter och befintliga kunder finns en separat integritetspolicy.
 2. Integritetspolicyn reglerar hur Credité samlar in och behandlar personuppgifter för arbetssökande och för potentiella kunder.

Hur behandlas personuppgifter?

 1. Vår hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till Credité.

Arbetssökande hos Credité

 1. Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du till att Credité behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.
 2. Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Credité behandlar och hur Credité kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.
 3. De personuppgifter Credité behandlar om dig som arbetssökande utgår från de uppgifter du själv lämnar till Credité via Credités hemsida eller genom kontaktvägen info@credite.se.
 4. I samband med att du skickar in din ansökan så godkänner du Credités integritetspolicy.
 5. De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från referensperson (så som omdömen och hälsa), samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av sökt tjänst.
 6. Om du skickar in en ansökan via Credités hemsida så kommer uppgifterna kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess lagras under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter i upp till två år.

Ny kund till Credité

 1. Credité behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster.
 2. Credité kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, e-postadress, befattning, telefonnummer mm. som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av vårt tjänsteutbud samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.
 3. Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Credité sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

Hur skyddar vi personuppgifter?

 1. Credité har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar.
 2. Credités anställda är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Credités regler för informations-och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

När lämnar vi över personuppgifter?

 1. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Credité kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part.
 2. Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

Personuppgiftsansvarig på Credité

Credité Consulting AB med organisationsnummer 556890-8957 och adress Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Har du frågor gällande denna integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-postadress gdpr@credite.se.

Dina rättigheter

 1. Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.
 2. Viss behandling av din data baseras på att vi har ditt samtycke, vilket du alltid har rätt att återkalla. För att tillhandahålla dig som kund våra tjänster behöver vi dock behandla och hantera din data. Om du väljer att inte lämna din data till oss är det inte säkert att vi kan tillhandahålla de tjänster du önskar.
 3. Du har enligt personuppgiftslagstiftningen rätt att begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, begära att få felaktiga uppgifter rättade, begära att Credité ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, begära att begränsa vår hantering av dina personuppgifter, begära att vi delar dina uppgifter till tredje part samt invända mot vår behandling av personuppgifter. Kontakta personuppgiftsansvarig på Credité om du vill begära ändring /uppdatering av personuppgifter.
 4. Vi vill även upplysa dig om din rätt att framföra klagan till Datainspektionen om du anser att någon personuppgiftsbehandling har skett i strid med dataskyddsförordningen.

Ändring av integritetspolicy

Credité kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här på vår hemsida.
Senast ändrad: 2019-10-21.